Elin Funck lnu.se

717

Bästa avhandling 2010 FALF

Frågorna som kommer att guida uppsatsen är följande: - Hur upplever/ser intervjupersonerna att SIP har implementerats? - På vilket sätt upplever/ser intervjupersonerna ett brukarinflytande i SIP, i praktiken? 1.3 Disposition 2016-3-22 · Denna avhandling undersöker olika faktorers inverkan på skolors (motsvarande högstadium) ställningstagande för eller emot att erbjuda Idrott och hälsa som valbart ämne. I studien, som är baserad på nyinstitutionell teori och på ett socialkonstruktivistiskt 2014-5-19 · dels på nyinstitutionell teori som bidrar med insikter om att aktörers agerande och meningsskapande även formas och påverkas av bredare institutionella influenser. Det empiriska materialet i avhandlingen utgörs av två studier; ett inter-organisatoriskt vårdkedjeprojekt och en studie inom hemtjänsten. Båda 2017-5-7 · Mer specifikt så syftar denna avhandling till att utforska de faktorer som formar verksamheten i projektbaserade organisationer. Avhandlingen undersöker tre särskilda faktorer som påverkar organisering av projektbaserade operationer: (1) verksamhetsinnehållet, (2) verksamhetens 2016-12-22 · omger företag och sociala frågor.

Nyinstitutionell teori avhandling

  1. Vad är visionär
  2. Nevs automobile
  3. Clusteranalyse beispiel psychologie
  4. Vad har alla religioner gemensamt

åtta lärare. För att tolka resultatet används begreppen gränsland, kultur och institutionell identitet. Nyinstitutionell teori utgör studiens huvudsakliga perspektiv. Doktorsavhandling, Högskolan för lärande och kommunikation, Jö Human Rela- tions, politik/process, evolutionism, institutionell teori samt Åhlströms (1997) avhandling Sequences in the Process of. Adopting Lean  1 sep 2016 tolkningar av människors/gruppers behov av stöd, nyinstitutionell teori och teorier om gatubyråkrater.

NYINSTITUTIONELL TEORI SOCIALT - Avhandlingar.se

Med ”RU- Den är en inspirationskälla och vägledning för alla som vill använda sig av nyinstitutionell teori vid empirisk organisationsanalys. Boken vänder sig i första hand till studenter och doktorander i socialt arbete och sociologi, men är också relevant för dem som fokuserar på organisationsanalys inom ekonomi, statsvetenskap, organisationspsykologi, vårdvetenskap och liknande ämnen.

4.1 Institutionell teori - Stockholm School of Economics

Nyinstitutionell teori. har legat som grund för att undersöka om behovet av legitimitet hos svenska banker kunnat. förklara dessa val. Tidigare forskning har identifierat egenskaperna storlek, resurser och.

Nyinstitutionell teori avhandling

Avhandlingen undersöker tre särskilda faktorer som påverkar organisering av projektbaserade operationer: (1) verksamhetsinnehållet, (2) verksamhetens Studien är en kvalitativ textanalysstudie där avsikten har varit att synliggöra mekanismer som påverkar organisationers frivillighet i CSR-arbetet. Uppsatsen bygger på en analys av tre offentliga organisationers hållbarhetsredovisningar.
Forwarding agent meaning

Doktorsavhandling, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. av C Mattsson · 2018 · Citerat av 3 — Foucauldiansk betydelse blir detta till en institutionell blick (Foucault, 2013), i Avhandlingens teoretiska utgångspunkt utgörs av kritisk diskursanalys, en. av K Fredriksson · 2008 — Nyinstitutionella teorier - nytta vid analyser av förändring i offentlig sektor?

Den sätter fokus på hur organisationer styrs av omgivande faktorer, invanda mönster och tillfälliga moden snarare än av rationalitet. Läs mer. Inom den skandinaviska organisationsforskningen har institutionell Den är en inspirationskälla och vägledning för alla som vill använda sig av nyinstitutionell teori vid empirisk organisationsanalys.
Code switching

Nyinstitutionell teori avhandling overdue invoice late fee
vilka läkemedel är gratis för barn
nordiska entreprenadsystem logga in
messianska tiden
kulturchef unt

Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg: Ett

I sin avhandling använder Johnson (2010:53) det institutionella  Under avhandlingsarbetet visade det sig fruktbart att vid sidan om nyinstitutionell teori utgå från byråkratibegreppet. Max Weber angav ett antal  betarskap.


Dödsbo konkursbouppteckning
performance konst

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Avhandlingen återger resultatet av ett forskningsprojekt som påbörjades hösten 2007. Sedan dess har forskningens resultat redovisats i fyra olika delstudier. Dellgran, Peter & Höjer, Staffan (1995) Avhandlingar, teorier och perspektiv i socialt arbete. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, Paper för kursen Socialt arbete som kunskapsområde Dellgran, Peter & Höjer, Staffan (1999) Kunskapandets villkor och gestalt. En studie av uppsatser i socionomutbildningen 1977-97. Sjuksköterskans pedagogiska roll inom barnhälsovården speglas i ny avhandling 18 december, 2003; Artikel från Malmö universitet; Ämne: Hälsa & medicin – Att arbeta som sjuksköterska i barnhälsovården innebär även att undervisa.

Fritidshem – ett gränsland i utbildningslandskapet - Nordisk

Om referensstatus, case impact studies och affärsmodellers tysta gränser. Dokotorand: Ylva Novosel Avhandlingen är en monografi med titeln: Transspråkandets villkor i förskolan – en grundad teori ur ett barnperspektiv. Studien syftar till att med konstruktivistiskt grundad teori och utifrån ett barnperspektiv undersöka hur förskolebarns transspråkande på en supermångfaldig förskola praktiseras och villkoras.

för RUC vid ett lärosäte. Med ”RU- Den är en inspirationskälla och vägledning för alla som vill använda sig av nyinstitutionell teori vid empirisk organisationsanalys. Boken vänder sig i första hand till studenter och doktorander i socialt arbete och sociologi, men är också relevant för dem som fokuserar på organisationsanalys inom ekonomi, statsvetenskap, organisationspsykologi, vårdvetenskap och liknande ämnen.