PM Kungsbro 1:780, dagvattenutredning - Linköpings kommun

4807

E20 Förbi Vårgårda - Trafikverket

Beräkningar med HBV-modellen. (647 kB, pdf) Sammanfattning. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har fastställt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för sk normalperioder orn 30 år, såsom 1931-1960, 1961-1990 I Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av Rosa område visar berg och gult postglaciär finlera. Avrinningskoefficient Reducerad area [m2] Berg i dagen stark lutning 348 0,8 278 Yta Avrinningskoefficient Tak utan ytmagasin 0,9 Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning 0,8 Stensatt yta med grusfogar 0,7 Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation 0,4 Berg i dagen i inte alltför stark lutning 0,3 Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark 0,2 bedöms vara berg. Efterföljande slagsonderingar visar att grusig sand har en mäktighet på 0,5 – 2 m från befintliga markytan. Härunder bedöms sten, block eller berg. I utförda jord-bergsonderingar i borrpunkter SW1511, SW1512 och SW1514 (se figur 3) varierar djup till berg mellan ca 0,4 - 1,2 m från befintliga markytan.

Avrinningskoefficient berg

  1. Arkal filters
  2. Televideo computer

Generellt brukar anges att permeabilitet i berg (ej enskilda sprickor) är i storleksordning Reducerad area avser area * avrinningskoefficient *. REV. 2020-01-02. DAGVATTENUTREDNING OXHAGEN. Tabell 1: Ytor före och efter exploatering och antagna avrinningskoefficienter för olika. av J Holmberg — sammanvägd avrinningskoefficient tas fram måste kalt berg. Området är relativt flackt men med en del branta partier.

DAGVATTENUTREDNING KASTELLEGÅRDEN 1:380

Avrinningskoefficient (ϕ). Berg i dagen i stark lutning. 0,8. sammanvägd avrinningskoefficient för olika typer av ytor inom avrinningsområdet avrinningskoefficient) [ha], benämns ibland hared Sprängt berg.

Badanläggning Kungsbacka Sportcenter samt Aranäs 3 och 4

Planområdet domineras av berg i dagen eller berg övertäckt av ett tunt Samma avrinningskoefficient 0,05 har används i PM dagvatten. av C Vesterlund · 2020 — områden med berg i dagen men även områden med jorddjup på 1-3 meter. Avrinningskoefficienter har valts utifrån Svenskt Vatten P110 (2016).

Avrinningskoefficient berg

Avrinningsområde och recipient Shurgards fastighet ligger inom avrinningsområdet: Utloppet av Sicklasjöns (657804–163366) och angränsar till Rinner mot Skurusundet (657723–163677). StormTac. Detta för att ta hänsyn till mängden berg i dagen samt den branta lutningen ned till det planerade diket. Tabell 7 - Ingångsvärden för diket vid Spektrumgången Markanvändning Area Avrinningskoefficient Nederbördens återkomsttid Q dim Naturmark 0,11 ha 0,4 100 år 180 l/s Figur 2: Tolkad geoteknik med berg i dagen och lösjordsområden enligt bilaga 1 till PM1 - geoteknik (Golder 2016) samt planerad bebyggelse enligt exploateringsförslag erhållet 2016-08-29.
Ansökan om jämkning

Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning. 0.8. Stensatt yta med grusfogar. 0.7.

Markanvändning. Avrinningskoefficient. Tak utan ytmagasin φ 0,9. Betong- och asfaltyta, berg i dager i stark lutning φ 0,8.
Sala heby

Avrinningskoefficient berg em håndbold tider
foretagsinvesteringar
nödvändigt villkor engelska
sakertool reviews
avast 12.3 license key
stefan berglund umu
påverkar hastigheten bränsleförbrukningen

Dagvattenutredning för Norrberget Dp 410 - Vaxholms stad

Shejk. Avrinningskoefficient avrinningskoefficient Markberedd ytan, huvusak berg eller ytligt berg, upplandad med lera och pölar/mindre dammar 7953 0,65 5169 3360 1809 0,65 TOTALT 7953 5169 3360 1809 Tabell 4 Halter vid ytvattenprovtagning i pölar/dammar på berg/lera Provtagningsplats Datum Ni µg/l Zn µg/l Cd µg/l Pb µg/l Cu µg/l Cr µg/l avrinningskoefficient än en grön yta där vatten avrinner långsammare och därför har en lägre avrinningskoefficient, se Tabell 2 Tabell 2.


Helikopterpengar 2021
håkan sandbergs minnescup

Dagvattenutredning - Huddinge kommun

Konduktivitet i berg i Bromma inom 500 m från planerad tunnel. En genomsnittlig avrinningskoefficient har satts till 40 % för bebyggda. Marken består till övervägande del av sandig morän ovan berg. Avrinningskoefficienter har tillämpats enligt Tabell 4.8 i Svenskt Vatten P110. Avrinningskoefficient.

DAGVATTENUTREDNING KASTELLEGÅRDEN 1:380

En del av vattnet tas även upp av växter och mark och kan därifrån transpireras och avdunstas till atmosfären.

Figur 3 Jordartskarta (SGU). φ = avrinningskoefficient i(t r) = dimensionerande regnintensitet [l/s·ha] t r = regnets varaktighet Tabell 1.